جستجو

قیمت پروفیل

24 / خرداد / 1403

قیمت پروفیل 6 متری با ضخامت 2 میل

نام محصولقیمت هر کیلو (تومان) کارخانهوزن قوطی (کیلوگرم)ضخامت(mm)طول شاخه(m)
قیمت قوطی (پروفیل) 10*2041250صبا5.626
قیمت قوطی (پروفیل) 10*2037270تهران شرق5.626
قیمت قوطی (پروفیل) 10*2037200صابری5.626
قیمت قوطی (پروفیل) 10*2037270جهان5.726
قیمت قوطی (پروفیل) 20*2041250صبا7.326
قیمت قوطی (پروفیل) 20*2037270تهران شرق7.526
قیمت قوطی (پروفیل) 20*2037200صابری7.526
قیمت قوطی (پروفیل) 20*2037270جهان7.526
قیمت قوطی (پروفیل) 30*2041250صبا9.326
قیمت قوطی (پروفیل) 30*2037270تهران شرق9.326
قیمت قوطی (پروفیل) 30*2037200صابری9.326
قیمت قوطی (پروفیل) 30*20تماس بگیریدجهانتماس بگیرید26
قیمت قوطی (پروفیل) 30*3041250صبا11.226
قیمت قوطی (پروفیل) 30*3037270تهران شرق11.226
قیمت قوطی (پروفیل) 30*3037200صابری11.226
قیمت قوطی (پروفیل) 30*3037270جهان11.226
قیمت قوطی (پروفیل) 40*3041250صبا1326
قیمت قوطی (پروفیل) 40*3037270تهران شرق1326
قیمت قوطی (پروفیل) 40*3037200صابری1326
قیمت قوطی (پروفیل) 40*3037270جهان1326
قیمت قوطی (پروفیل) 50*3041250صبا14.8826
قیمت قوطی (پروفیل) 50*3037270تهران شرق14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 50*3037200صابری14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 50*3037270جهان14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 40*4041250صبا14.626
قیمت قوطی (پروفیل) 40*4037270تهران شرق14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 40*4037200صابری14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 40*4037270جهان14.926
قیمت قوطی (پروفیل) 80*4041250صبا22.3226
قیمت قوطی (پروفیل) 80*4037270تهران شرق22.326
قیمت قوطی (پروفیل) 80*4037200صابری23.326
قیمت قوطی (پروفیل) 80*4037270جهان24.326
قیمت قوطی (پروفیل) 50*50 41250صبا18.626
قیمت قوطی (پروفیل) 50*50 37270تهران شرق18.626
قیمت قوطی (پروفیل) 50*50 37200صابری18.626
قیمت قوطی (پروفیل) 50*50 37270جهان18.626
قیمت قوطی (پروفیل) 50*6041250صبا20.4626
قیمت قوطی (پروفیل) 50*60تماس بگیریدتهران شرق20.526
قیمت قوطی (پروفیل) 50*60تماس بگیریدصابری20.526
قیمت قوطی (پروفیل) 50*60تماس بگیریدجهان20.526
قیمت قوطی (پروفیل) 60*60 41250صبا22.226
قیمت قوطی (پروفیل) 60*60 37270تهران شرق22.326
قیمت قوطی (پروفیل) 60*60 37200صابری22.326
قیمت قوطی (پروفیل) 60*60 37270جهان22.326
قیمت قوطی (پروفیل) 70*7041250صبا26.0426
قیمت قوطی (پروفیل) 70*7037270تهران شرق2626
قیمت قوطی (پروفیل) 70*7037200صابری2626
قیمت قوطی (پروفیل) 70*7037270جهان2626

قیمت پروفیل 6 متری با ضخامت 2.5 میل

نام محصولقیمت (تومان)کارخانهوزن قوطی (کیلو‌گرم)ضخامت (میلی متر)طول (متر)
قوطی (پروفیل) 10*2041250صبا72.56
قوطی (پروفیل) 10*2037280تهران شرق72.56
قوطی (پروفیل) 10*2037200صابری5.62.56
قوطی (پروفیل) 10*2037280جهان72.56
قوطی (پروفیل) 20*2041250صبا9.1252.56
قوطی (پروفیل) 20*2037280تهران شرق9.32.56
قوطی (پروفیل) 20*2037200صابری9.32.56
قوطی (پروفیل) 20*2037280جهان9.32.56
قوطی (پروفیل) 10*2541250صبا8.152.56
قوطی (پروفیل) 10*2537280تهران شرق8.22.56
قوطی (پروفیل) 10*25تماس بگیریدصابری8.22.56
قوطی (پروفیل) 10*2537280جهان8.22.56
قوطی (پروفیل) 10*3041250صبا9.32.5
6
قوطی (پروفیل) 10*3037280تهران شرق9.32.5
6
قوطی (پروفیل) 10*3037200صابری9.32.5
6
قوطی (پروفیل) 10*3037280جهان9.32.5
6
قوطی (پروفیل) 20*3041250صبا11.62.56
قوطی (پروفیل) 20*3037280تهران شرق11.62.56
قوطی (پروفیل) 20*3037200صابری11.62.56
قوطی (پروفیل) 20*3037280جهان11.62.56
قوطی (پروفیل) 25*2541250صبا11.652.56
قوطی (پروفیل) 25*2537280تهران شرق11.62.56
قوطی (پروفیل) 25*2537200صابری11.62.56
قوطی (پروفیل) 25*2537280جهان11.62.56
قوطی (پروفیل) 20*4041250صبا13.752.56
قوطی (پروفیل) 20*4037280تهران شرق142.56
قوطی (پروفیل) 20*4037200صابری142.56
قوطی (پروفیل) 20*4037280جهان142.56
قوطی (پروفیل) 30*3037280142.56
قوطی (پروفیل) 30*403728016.52.56
قوطی (پروفیل) 35*353728016.52.56
قوطی (پروفیل) 30*5037280192.56
قوطی (پروفیل) 40*4041250صبا18.252.56
قوطی (پروفیل) 40*4037280تهران شرق192.56
قوطی (پروفیل) 40*4037200صابری192.56
قوطی (پروفیل) 40*4037280جهان192.56
قوطی (پروفیل) 20*6037280192.56
قوطی (پروفیل) 40*5037280212.56
قوطی (پروفیل) 30*6037280212.56
قوطی (پروفیل) چهارچوبی37280232.56
قوطی (پروفیل) 40*603728023.52.56
قوطی (پروفیل) 50*503728023.52.56
قوطی (پروفیل) 60*6041250صبا27.752.56
قوطی (پروفیل) 60*6037280تهران شرق282.56
قوطی (پروفیل) 60*6037200صابری282.56
قوطی (پروفیل) 60*6037280جهان282.56
قوطی (پروفیل) چهارچوبی فلزی37.28025.52.56
قوطی (پروفیل) 40*8041200صبا282.56
قوطی (پروفیل) 40*8037280تهران شرق282.56
قوطی (پروفیل) 40*8037200صابری282.56
قوطی (پروفیل) 40*8037280جهان282.56
قوطی (پروفیل) 70*7037280332.56
قوطی (پروفیل) 80*803728038.52.56
قوطی (پروفیل) 90*903728042.62.56
قوطی(پروفیل)100*1003728046.52.56
قوطی (پروفیل) 40*10037280332.56

قیمت پروفیل 6 متری با ضخامت 3 میل

نام محصول ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن قوطیقیمت (تومان)
قیمت پروفیل 20*203611.537.280
قیمت پروفیل 10*303611.537.280
قیمت پروفیل 20*303614.237.280
قیمت پروفیل 25*253614.237.280
قیمت پروفیل 30*30361737.280
قیمت پروفیل 20*40361737.280
قیمت پروفیل 30*403619.637.280
قیمت پروفیل 40*403622.537.280
قیمت پروفیل 20*50362037.280
قیمت پروفیل 30*503622.537.280
قیمت پروفیل 70*70 3639.537.280
قیمت پروفیل 80*80 364537.280
قیمت پروفیل 90*90365137.280
قیمت پروفیل 100*100365637.280
قیمت پروفیل 30*60362637.280
قیمت پروفیل 50*50362837.280
قیمت پروفیل 40*60362837.280
قیمت پروفیل 40*80363437.280
قیمت پروفیل 60*60363437.280
قیمت پروفیل 60*803639.537.280
قیمت پروفیل 40*1003639.537.280
قیمت پروفیل 50*1003642.537.280
قیمت پروفیل 80*100365137.280
قیمت پروفیل 60*120365137.280
قیمت پروفیل 110*110366237.280
قیمت پروفیل 100*100 365837.280
قیمت پروفیل 120*120366837.280
قیمت پروفیل 125*125367037.280

قیمت امروز پروفیل جهان، یاران، آپادانا و تهران

نام محصول اندازه (میلی متر)طول (متر)وزن پروفیلقیمت (تومان)
قیمت پروفیل اصفهان 120*12012148تماس بگیرید
قیمت پروفیل اصفهان 135*13512158تماس بگیرید
قیمت پروفیل اصفهان 140*14012164تماس بگیرید
قیمت پروفیل صابری90*901284تماس بگیرید
قیمت پروفیل جهان90*9012102تماس بگیرید
قیمت پروفیل یاران 100*10012134تماس بگیرید
قیمت پروفیل تهران شرق100*10012136تماس بگیرید
قیمت پروفیل گل نرده 140*14012165تماس بگیرید
قیمت پروفیل کچو140*14012158تماس بگیرید
قیمت پروفیل آپادانا100*10012134تماس بگیرید
قیمت پروفیل فولادی 135*13512155تماس بگیرید

قیمت پروفیل دست دوم

نام محصول طول (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)وزن شاخه 6 متریوزن شاخه 12 متری
پروفیل دست دوم40۲.۹۱۹.۹۲۳۹.۸۴
پروفیل دست دوم40۴۲۶.۴۶۵۲.۹۲
پروفیل دست دوم50۲.۹۲۵.۳۸۵۰.۷۶
پروفیل دست دوم50۴.۵۰۳۴.۰۲۶۸.۰۴
پروفیل دست دوم60۲.۹۳۰.۸۴۶۱.۶۸
پروفیل دست دوم604۴۱.۵۸۸۳.۱۶
پروفیل دست دوم605۵۰.۸۲۱۰۱.۶۴

قیمت هر شاخه پروفیل سبک

اطلاعات کامل و دقیق برای قیمت پروفیل مبلی را از لینک قرار داده شده مشاهده نمایید.

مبلی ضخامت 1

عنوان محصولضخامت (میلیمتر)طول هر شاخه (متر)وزن پروفیل (کیلوگرم)قیمت (ریال)
پروفیل مبلی 10*20 سبک ضخامت 1162.826تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*20 سبک ضخامت 1163.768تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*30 سبک ضخامت 1164.68تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*30 سبک ضخامت 1165.652تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*40 سبک ضخامت 1165.652تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*40 سبک ضخامت 1166.7تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*40 سبک ضخامت 1167.5تماس بگیرید
پروفیل مبلی 60*40 سبک ضخامت 1169.4تماس بگیرید
پروفیل مبلی 80*40 سبک ضخامت 116تماس بگیرید
پروفیل مبلی 50*30 سبک ضخامت 1167.5تماس بگیرید
پروفیل مبلی 50*20 سبک ضخامت 1166.7تماس بگیرید
پروفیل مبلی 60*20 سبک ضخامت 1167.5تماس بگیرید
پروفیل مبلی 60*30 سبک ضخامت 116تماس بگیرید
پروفیل مبلی 60*60 سبک ضخامت 116تماس بگیرید
پروفیل مبلی 50*50 سبک ضخامت 1169.4تماس بگیرید

مبلی ضخامت 0.7

عنوان محصولضخامت (میلیمتر)طول هر شاخه (متر)وزن پروفیل (کیلوگرم)قیمت (ریال)
پروفیل مبلی 10*10 سبک ضخامت 0.70.761.3تماس بگیرید
پروفیل مبلی 16*16 سبک ضخامت 0.70.762.1تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*20 سبک ضخامت 0.70.761.9تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*25 سبک ضخامت 0.70.762.3تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*20 سبک ضخامت 0.70.762.6تماس بگیرید
پروفیل مبلی 25*25 سبک ضخامت 0.70.763.2تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*30 سبک ضخامت 0.70.763.2تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*30 سبک ضخامت 0.70.763.9تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*40 سبک ضخامت 0.70.763.9تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*40 سبک ضخامت 0.70.765.2تماس بگیرید

مبلی ضخامت 0.9

عنوان محصولضخامت (میلیمتر)طول هر شاخه (متر)وزن پروفیل (کیلوگرم)قیمت (ریال)
پروفیل مبلی 10*10 سبک ضخامت 0.90.961.7تماس بگیرید
پروفیل مبلی 16*16 سبک ضخامت 0.90.962.7تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*20 سبک ضخامت 0.90.962.54تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*25 سبک ضخامت 0.90.962.96تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*20 سبک ضخامت 0.90.963.39تماس بگیرید
پروفیل مبلی 25*25 سبک ضخامت 0.90.964.23تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*30 سبک ضخامت 0.90.964.23تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*30 سبک ضخامت 0.90.965تماس بگیرید
پروفیل مبلی 20*40 سبک ضخامت 0.90.965تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*40 سبک ضخامت 0.90.966.78تماس بگیرید
پروفیل مبلی 50*30 سبک ضخامت 0.90.966.78تماس بگیرید

مدل صنعتی قوطی پروفیل 

سایز قوطی پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن قوطی قیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 10*20265.637.280
پروفیل صنعتی 20*20267.537.280
پروفیل صنعتی 30*20269.537.280
پروفیل صنعتی 30*302611.537.280
پروفیل صنعتی 40*302613.437.280
پروفیل صنعتی 50*30261537.280
پروفیل صنعتی 40*40261637.280
پروفیل صنعتی 50*50 2618.937.280
پروفیل صنعتی 50*602620.537.280
پروفیل صنعتی 60*60 2622.537.280
پروفیل صنعتی 70*702626.537.280
پروفیل صنعتی 10*202.56937.280
پروفیل صنعتی 10*252.56837.280
پروفیل صنعتی 10*302.569.537.280
پروفیل صنعتی 20*202.569.537.280
پروفیل صنعتی 20*302.561237.280
پروفیل صنعتی 25*252.561237.280
پروفیل صنعتی 20*402.561437.280
پروفیل صنعتی 30*302.561437.280
پروفیل صنعتی 30*402.5616.537.280
پروفیل صنعتی 35*352.5616.537.280
پروفیل صنعتی 30*502.561937.280
پروفیل صنعتی 40*402.561937.280
پروفیل صنعتی 20*602.561937.280
پروفیل صنعتی 40*502.562137.280
پروفیل صنعتی 30*602.562137.280
پروفیل صنعتی چهارچوبی2.562337.280
پروفیل صنعتی 40*602.5623.537.280
پروفیل صنعتی 50*502.5623.537.280
پروفیل صنعتی 60*602.5625.537.280
پروفیل صنعتی 40*802.562837.280
پروفیل صنعتی 70*702.562837.280
پروفیل صنعتی 20*203611.537.280
پروفیل صنعتی 10*303611.537.280
پروفیل صنعتی 20*303614.237.280
پروفیل صنعتی 25*253614.237.280
پروفیل صنعتی 30*30361737.280
پروفیل صنعتی 20*40361737.280
پروفیل صنعتی 30*403619.637.280
پروفیل صنعتی 40*403622.537.280
پروفیل صنعتی 20*50362037.280
پروفیل صنعتی 30*503622.537.280
پروفیل صنعتی 70*703639.537.280
پروفیل صنعتی 80*80364537.280
پروفیل صنعتی 90*90365137.280
پروفیل صنعتی 100*100365637.280
پروفیل صنعتی 30*60362637.280
پروفیل صنعتی 50*50362837.280
پروفیل صنعتی 40*60362837.280
پروفیل صنعتی 40*80363437.280
پروفیل صنعتی 60*60363437.280
پروفیل صنعتی 60*803639.537.280
پروفیل صنعتی 40*1003639.537.280
پروفیل صنعتی 50*1003642.537.280
پروفیل صنعتی 80*100365137.280
پروفیل صنعتی 60*120365137.280
پروفیل صنعتی 110*110366237.280
پروفیل صنعتی 100*100 365837.280
پروفیل صنعتی 120*120366837.280
پروفیل صنعتی 125*125367037.280

پروفیل صادراتی

نام محصولضخامت(mm)قیمت هر تن(دلار)ماده اولیهطول(m)
پروفیل صادراتی سنگین1.5 الی 10 میلی‌متر700ورق سیاه6 و 12
پروفیل صادراتی صنعتی1.5 الی 10 میلی‌متر700ورق سیاه6 و 12
پروفیل صادراتی مبلی0.7-1.6950ورق روغنی6
پروفیل صادراتی سبک0.7-1.6950ورق روغنی6
پروفیل صادراتی آلومینیومیتماس بگیریدتماس بگیریدآلومینیوم6
پروفیل صادراتی گالوانیزهتماس بگیریدتماس بگیریدورق گالوانیزه6

قیمت هر شاخه پروفیل آهن، بر اساس مواردی مانند سایز و ابعاد پروفیل، طول هر شاخه، هزینه های تولید و نگهداری و قیمت نهاده های آهنی مانند فولاد و مواد اولیه مشخص می شود.
ضمناً لازم است به این نکته توجه کنید که خرید شاخه ای این محصول در مقایسه نظیر به نظیر با قیمت هر کیلو پروفیل برای شما هزینه بیشتری را به همراه خواهد داشت.
جهت اطلاع از آخرین قیمت قوطی و پروفیل در زمان خرید نهایی باید از واحد فروش درخواست کنید، هزینه نهایی محصول شامل قیمت کالا، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های انبارداری و ارسال را برای شما تحت قالب یک پیش فاکتور محاسبه کنند.

در تاریخ 24ام خرداد 1403 قیمت بروز پروفیل (به ازای شاخه 6 متری) در کوچکترین سایز و نازک ترین ورق برابر با 375.000 و برای پروفیل ستونی با ورق ضخیم در بزرگترین سایز برابر با 5.140.000 تومان است.

نکات مهم پیش از خرید پروفیل آهن

پیش از خرید قوطی و پروفیل باید به برخی نکات توجه ویژه ای داشته باشید. معمولا برای خرید هر کالایی اولین چیزی که ذهنمان رو به خودش مشغول می‌کند، کیفیت آن است. از مواردی که می‌توان براساس آن به میزان باکیفیت بودن این محصول پی برد، متریال استفاده شده، ضخامت و سایز است.

قیمت انواع پروفیل در امروزآهن

علاوه بر کیفیت، از موارد دیگری که لازم است قبل از خرید پروفیل در نظر داشته باشیم کارخانه تولیدی ان است؛ چراکه تمامی موارد گفته‌شده در گرو این است که کارخانه پروفیل از چه موادی و با چه کیفیتی استفاده می‌کند.

نمودار قیمت پروفیل امروز و روزهای قبل

نمودار موجود در این قسمت شامل قیمت قوطی امروز  و روزهای قبل است. شما با مقایسه قیمت پروفیل دیروز و امروز با هفته و ماهای گذشته با قیمت پروفیل جهانی می‌توانید برای خرید تصمیم گیری کنید و برنامه ریزی لازم برای خرید این محصول را انجام دهید.

نمودار قیمت پروفیل در فصل بهار سال 1403 شمسی
نمودار قیمت پروفیل 1403

اطلاع از قیمت انواع قوطی پروفیل (سیاه، صنعتی، 2 در 2 و …)

این مقاطع فلزی دارای انواع مختلفی هستند که براساس سایز، کاربرد، جنس شامل حدودا 50 مدل مختلف است. در لفظ عمومی به انواعی از این محصول که حالت بسته داشته قوطی گفته می‌شود که یکی از زیر دسته های پروفیل محسوب می‌شود.
تعدادی از انواع پرکاربرد پروفیل‌ها به شرح زیر هستند:

 • پروفیل آلومینیومی
 • پروفیل گالوانیزه
 • پروفیل مبلی
 • پروفیل زد
 • پروفیل سبک
 • پروفیل درب و پنجره

هرکدام از این پروفیل یا قوطی‌ها دارای اشکال و ابعاد متفاوتی هستند که در جدول به صورت دقیق با ذکر قیمت خرید آورده شده است.

 

عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز قوطی پروفیل

اگر تو این حوزه مشغول به کار هستید یا حتی برای یکبار اقدام به خرید کرده باشید باید بدانید که قیمت قوطی آهن ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییر کند. دلیل بروز چنین موضوعی وجود عوامل مختلف و نتیجه تاثیر مستقیم آن‌هاست. برخی از این موارد شامل موارد زیر می‌شوند:

قیمت خرید متریال ساخت پروفیل

وجود مواد و متریال اولیه لازمه ساخت هر چیزی است. طبیعی است هرچقدر که کیفیت این مواد بالاتر باشد، روی کیفیت نهایی محصول نیز تاثیر می‌گذارد. در صورتی که یک کارخانه در تولید پروفیل‌های خودش از مواد مرغوب استفاده کند، قطعا قیمت فروش این محصول را تحت‌اشعاع قرار می‌دهد.

توازن بین عرضه و تقاضا

یکی دیگر از عواملی که به صورت مستقیم روی قیمت قوطی آهن نقش دارد، نسبت بین عرضه و تقاضاست. بدیهی است هرچقدر میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت روز قوطی نیز بیشتر می‌شود.

هزینه‌های حاصل از تولید

قیمت نهایی خط تولید پروفیل به عوامل متعددی از جمله قیمت دستگاه تولید انواع پروفیل (یو پی وی سی، الومینیوم، گاوانیزه، استیل، فولادی) بستگی دارد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت  قوطی پروفیل می توان به قیمت دستگاه پروفیل بر، هزینه نیرو انسانی متخصص و هزینه بازاریابی دیجیتال و سنتی .. نیر اشاره کرد. اما زاویه پنهان افزایش  هزینه تولید پروفیل، نوسانات  سرسام‌آور نرخ اجاره سوله‌ها و کارخانه‌ها می‌باشد.
 

حمل‌ونقل؛ از عوامل مهم در قیمت روز خرید پروفیل سیاه

هزینه حمل‌ونقل کاملا بستگی به این دارد که شما از چه منطقه یا شهری خرید می‌کنید؛ اگر خرید انواع پروفیل صنعتی مورد نیازتان را از شهری دیگر انجام می‌دهید، قطعا هزینه آن در مقایسه با زمانی که از شهر خودتان خریداری کنید متفاوت است. همچنین در این مورد ممکن است مواردی مثل تغییرات آب‌وهوا نیز سبب افزایش هزینه انتقال این محصول صنعتی شوند.

نام  برند و کارخانه تولید و فروش پروفیل

وقتی افراد در استفاده از محصولی از یک کارخانه در گذر زمان تجربه خوبی به دست می‌آورند، آن کارخانه تبدیل به برندی معتبر شده که کیفیت و استاندارد محصولات آن ثابت شده است. این شرایط باعث می‌شود ارزش قوطی‌های آهن تولیدشده توسط آن برند افزایش پیدا کند.

نوسانات بازار و شرایط اقتصادی؛ از موارد تاثیرگذار بر کانال قیمت قوطی آهن سیاه

از دیگر عواملی که روی بهای تمام شده محصولات  پروفیل آهن شرکت صنایع فولاد امروز آهن پیشگام  تاثیر دارد، می‌توان به تغییرات لحظه‌ای  نرخ ارز و شرایط اقتصادی ناپایدار   ایران اشاره کرد. به این  سبب  که 50 درصد از مواد اولیه پروفیل   دیگر کشورهایی نظیر شیلی، مکزیک، برزیل، افریقای جنوبی، ونزوئلا و…   خریداری می‌شود، تغییرات نرخ  دلار می‌تواند قیمت  محصولات قوطی پروفیل آهنی  را دچار نوسان کند؛ به همین دلیل است که باید در زمان خرید حتماً لیست قیمت پروفیل امروز که در ابتدای این متن قرار دارد را بررسی کنید.

نظر متخصصین امروز آهن در مورد بهترین کارخانه پروفیل در ایران

اگر از متخصصین امروز آهن بپرسید که بهترین کارخانه پروفیل در ایران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، به شما می‌گوییم که اولین مورد استفاده از مواد اولیه باکیفیت است. کارخانه‌ای که در تولید محصولات خود از مواد اولیه باکیفیت استفاده می‌کند، قطعا خروجی محصولات آن هم در بالاترین حالت خواهد بود.

مورد دیگری که کارشناسان امروز آهن پیشنهاد می‌کنند پیش از انتخاب بهترین کارخانه قوطی پروفیل ایران به آن دقت کنید، استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته و تکنولوژی روز است. هرچقدر این تجهیزات مدرن‌تر و پیشرفته‌تر باشند، نتیجه نهایی بهتر است.

بعد از موارد گفته شده نوبت به اهمیت متخصصین کارآزموده و نیروهای مجرب می‌رسد. در صورتی که یک کارخانه از نیروی انسانی متخصص در پروسه تولید انواع پروفیل آهن خود استفاده کند، قطعا می‌تواند محصولات باکیفیت‌تری به بازار عرضه کند.

پروفیل سیاه آهنی

در نهایت پیشنهادی که برای خریداران پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی داریم، در نظر گرفتن تنوع محصولات آن کارخانه است. قطعا هرچقدر میزان تنوع در اندازه و انواع محصولات بیشتر باشد، می‌تواند موارد بیشتری از صورت خرید شما را پوشش دهد.

بهترین کارخانه‌های پروفیل برای مشتریان ساکن استان تهران عبارتند از:

 • تهران شرق
 • صابری
 • جهان

بهترین کارخانه برای مشتریان اصفهان، فولاد مبارکه و ذوب آهن هستند چون علاوه بر کیفیت عالی، نزدیک به موقعیت مکانی مشتری هستند.

راهنمای انتخاب پروفیل

به دلیل تنوع بالا در ضخامت، ابعاد و نوع پروفیل‌های موجود، برخی مشتریان که تجربه‌ای در زمینه خرید قوطی نداشته‌اند ممکن است گیج شوند و در این قسمت می‌خواهیم شما را راهنمایی کنیم.

1- اولین و مهمترین ویژگی‌ای که باید به آن توجه کنید، میزان استقامت مورد نیاز پروفیل در سازه شماست. معمولا ابعاد مورد نیاز را مهندس سازه تعیین می‌کند و در مورد صخامت هم می‌تواند نظر کارشناسی دهد. اما اگر دسترسی به مهندس ندارید باید بدانید که برای استقامت بیشتر به ضخامت‌های بالای دو میلی‌متر نیاز دارید و ما می‌توانیم برای تعیین اندازه دقیق به شما مشاوره دهیم.

برای سازه‌هایی مثل سایه‌بان که مقاومت زیادی مورد نیاز نیست، می‌توانید از ضخامت 2 میلی‌متر یا کمتر استفاده کنید. انتخاب ضخامت مناسب علاوه بر تضمین ایمنی سازه، از لحاظ مالی هم بسیار مهم است چون اگر مشتری نا‌آگاه باشد فروشندگان پروفیل ضخیم‌تر با قیمت بیشتری به وی می‌فروشند.

2- نکته بعدی کیفیت و استاندارد پروفیل است. اکثر پروفیل‌های ایران دارای استاندارد BSEN 10219 هستند و این استاندارد مورد تایید است. اگر از امروزآهن خرید کنید، نیازی به نگرانی نخواهد بود چون ما کیفیت پروفیل‌های خود را تضمین می‌کنیم.

مراحل خرید پروفیل از امروزآهن

در صورت تمایل به خرید سفارش انواع قوطی آهن از امروزآهن لازم است مراحل زیر را طی کنید:

 • تماس با کارشناسان و دریافت مشاوره جهت اطمینان از خرید محصول صحیح مبتنی بر نیاز مشتری
 • اعلام صورت نیاز محصول از سمت خریدار
 • تهیه پیش‌فاکتور توسط کارشناس فروش و اعلام قیمت پروفیل
 • واریز بیعانه توسط مشتری
 • آماده‌سازی محصول برای بارگیری
 • هماهنگی با باربری جهت بارگیری محصول توسط شرکت یا مشتری به انتخاب خود مشتری
 • بارگیری، تعیین تسویه حساب و ارسال

برای داشتن یک تجربه خوب در زمینه خرید اینترنتی قوطی آهن ساختمانی و صنعتی، کارشناسان ما در  مجموعه امروزآهن در قدم اول بسته به تخصص و دانشی که در گذر زمان به دست آورده‌اند، شما را در جهت خرید مناسب‌ترین محصول راهنمایی می‌کنند. سپس می‌توانید سایر مراحل را با خیالی راحت طی کنید.

سوالات متداول در مورد خرید و قیمت پروفیل​

چگونه وزن پروفیل را محاسبه کنیم؟

از آنجایی که قوطی پروفیل مشکی در اندازه و تنوع متفاوت تولید می‌شود، برای محاسبه وزن مدل‌ها و اشکال مختلف پروفیل به صورت دقیق می‌توانید به صفحه وزن پروفیل قوطی مراجعه کنید.

در این صفحه جدول وزن پروفیل از وزن هر شاخه پروفیل 6 متری گرفته تا وزن هر شاخه قوطی 12 متری را مشاهده می‌کنید.

اگر قصد خرید انواع پروفیل صنعتی و ساختمانی را دارید، لازم است بدانید این محصول در ابعاد 6 و 12 متری ساخته می‌شود و هر کسی می‌تواند بسته به نیازش با استفاده پروفیل بر یا دستگاه سنگ فرز ابعاد آن را تنظیم کند. برای مثال از پروفیل 12 متری برای ساخت خر پا و ستون استفاده می‌کنند.
لازم است بدانید که قیمت شاخه پروفیل در جدوال قیمتی معمولاً برای شاخه 6 متری است.

امروز آهن تا زمانی که بار کامل و سالم به دست شما برسد، در کنار شم خواهد بود. کافی است با شماره تلفن ما تماس بگیرید و کارشناس فروش پروفل متصل شوید. ما در لحظه مشکل شما را پی‌گیری خواهیم کرد.

قیمت پروفیل در جدول‌های بالا قیمت‌های خام هستند و در پیش فاکتور 10 درصد ارزش افزوده محاسبه شده و به آن اضافه خواهد شد.

طی 1 الی 2 روز کاری سفارش شما بارگیری خواهد شد. مدت زمانی که از زمان بارگیری طول می‌کشد تا بار به دست شما برسد بستگی به موقعیت مکانی و میزان فاصله شما با انبار دارد.

معمولا حداکثر تا 3 روز کاری بار شما تحویل داده خواهد شد.

همانطور که در طول متن گفته شد، به دلیل تاثیر نوسانات ارز، شرایط اقتصادی، هزینه مواد اولیه، نیروی متخصص و… نمی‌توان به‌طور دقیق در این مورد نظر داد و قیمت روز پروفیل باید بررسی شود.

بازار آهن مکان و بازار شاداباد معروفترین بازار‌های آهن در تهران و ایران هستند. برای خرید حضوری پروفیل از امروز آهن به آدرس قرار داده شده در تماس با ما واقع در بازار آهن مکان مراجعه کنید.

بله. کارشناسان ما روزانه قیمت پروفیل را از کارخانه‌ها استعلام می‌گیرند و در صورتی که تغییری در ارزش پروفیل ایجاد شود، سریعا جدول قیمت قوطی را بروز رسانی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5 - (1 امتیاز)