جستجو

قیمت پروفیل مبلی

1 / خرداد / 1403

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 0.5 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم59,250 تومان
20*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم59,200 تومان
20*20خاور صنعتشاخه 6 مترکیلو گرم59,200 تومان
25*25خاور صنعتشاخه 6 مترکیلو گرم59,200 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم59,500 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم59,550 تومان

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 0.6 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,250 تومان
16*16صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
20*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
25*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
20*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
25*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
40*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
10*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,250 تومان
20*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
12.5*12.5خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
20*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
25*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
30*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
50*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم57,200 تومان
20*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم59,200 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,550 تومان
15*15تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
25*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
30*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
40*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
40*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
50*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 0.7 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,550 تومان
15*15تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
25*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
30*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
40*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
40*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
50*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
60*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
80*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
60*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
40*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
10*20ساوهشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 0.8 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,550 تومان
15*15تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
30*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*50تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
80*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
10*20ساوهشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 1 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
60*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
22*38خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
21*41خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,050 تومان
15*15تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,500 تومان
20*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
30*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*50تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
80*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان

جدول قیمت قوطی مبلی ضخامت 1.25 میلی متر

ابعاد (میلی متر)کارخانهحالتواحدقیمت
10*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
20*10صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
60*60صباشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,250 تومان
16*16خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*30خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
22*38خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
26*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
30*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
50*50خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*60خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*80خاور صنعت هماشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*20فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
25*25فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*30فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
40*40فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
20*60فولاد سابشاخه 6 مترکیلو گرم56,200 تومان
10*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,050 تومان
15*15تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*10تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
25*25تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
20*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
30*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*30تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
50*50تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*20تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
80*40تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
60*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان
40*60تبریزشاخه 6 مترکیلو گرم58,000 تومان

قیمت پروفیل مبلی بدون احتساب ارزش افزوده امروز حدود 51,820 تومان است.

پروفیل مبلی از ورق های نازکتر از 2 میلی متر تولید می شود و بسیار سبک تر از پروفیل های دیگر است از این رو محصول نهایی برای مشتری ارزانتر تمام می شود. اما در واحد وزن معمولا پروفیل مبلی گرانتر است.

چهار قوطی مبلی برش داده شده

عوامل تعیین کننده قیمت قوطی مبلی

قوطی آهنی مبلی کاربردهای بسیار وسیعی در ساخت و ساز دارند و تقریبا در همه پروژه های ساختمانی وجود دارند. بنابراین مهم است که علاوه بر دانستن قیمت روز محصول و چک کردن آن از همین صفحه، عواملی که بر قیمت آن تاثیر می گذارند را بشناسید.

 1. نوسان بازار
 2. قیمت مواد اولیه
 3. ضخامت و وزن محصول

ورق روغنی یا سیاه مواد اولیه این محصول هستند که قیمت آنها مستقیما روی قیمت قوطی مبلی تاثیر می گذارد.

برخی کاربردهای پروفیل مبلی در سازه ها و در معرض هوای آزاد است و لازم است برای جلوگیری از اکسید شدن گالوانیزه شود بنابراین قیمت پروفیل گالوانیزه برای این پروژه ها اهمیت پیدا می کند که می توانید قیمت بروز آن را را از صفحه مربوطه مشاهده نمایید.

مشخصات ظاهری و فیزیکی پروفیل مبلی

 • ضخامت: کمتر از 2 میلی متر
 • جنس: فولاد، استیل و آلومینیوم 
 • شکل مقطع: مربع، مستطیل یا دایره
 • قابلیت جوشکاری دارد و انعطاف پذیر است
 • قابلیت آبکاری دارد
 • قابلیت رنگ کاری دارد
 • حالت: در شاخه های 6 متری قابل عرضه به مشتریان است.

کدام قوطی مبلی مناسب نیاز های من است؟

پروفیل مبلی با ورق سیاه:

ورق سیاه با نورد گرم تولید می شود و از این رو کاربرد های خاص متمایزی نسبت به ورق روغنی یا ورق های نورد سرد دارد. قوطی مبلی ورق سیاه سخت و محکم و مقاوم است و در صنایع عظیم هنگامی که نیاز به مقاومت بالا وجود دارد استفاده می شود.

پروفیل مبلی با ورق آلومینیوم:

قوطی های مبلی آلومینیومی که به صورت آلیاژی از آلومینیوم هستند، انعطاف فوق العاده ای دارند.

پروفیل مبلی با روکش گالوانیزه

همانطور که گفته شد، برای مقاومت در برابر اکسید آهن و زنگ زدگی برخی پروفیل ها ی مبلی (خصوصا نرده ها و سازه هایی که در معرض رطوبت هستند) آنها را گالوانیزه می کنند.

پروفیل مبلی استیل

استیل ترکیبی از آهن، کروم و کربن است که این ترکیب باعث افزایش استحکام، مقاومت برابر حرارت و زنگ زدگی می شود. استیل ظاهر براق و جذابی دارد که باعث می شود در زیبا سازی نما ها هم از آن استفاده شود.

نکات مهم قبل از خرید

 1. قیمت ها را روزانه چک کنید.
 2. حتما با شماره تلفن 02155510555 سفارش خود را نهایی کنید. بدون تایید طرفین باری ارسال نخواهد شد.
 3. پس از تایید نهایی پیش فاکتور ارسال می شود و می توانید پرداخت را انجام دهید.
 4. بار شما در اسرع وقت آماده ارسال خواهد شد.

سوالات متداول

قوطی مبلی چیست؟

قوطی مبلی به پروفیل هایی گفته می شود که ضخامتی معمولا کمتر از 1.8 میلی متر دارند..

ضخامت های 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1، 1.2، 1.25 و 1.5 اماده برای سفارش شما عزیزان و ارسال فوری هستند. در صورتی که ضخامت دیگری مد نظر شماست که در این لیست نیست، باید تولید سفارشی برای شما انجام شود و برای هماهنگی های لازم می توانید با ما تماس بگیرید.

جداول قیمت در سایت امروز آهن هرروز صبح از ابتدای ساعت کاری آپدیت می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5 - (1 امتیاز)